مخالفت پکن با قرار گرفتن ۳۶ شرکت چینی در «فهرست موجودیت» آمریکا


تهران- ایرنا- یکی از سخنگویان وزارت بازرگانی چین مخالفت جدی این کشور را با قرار دادن ۳۶ شرکت چینی در فهرست سیاه کنترل صادرات آمریکا با عنوان «فهرست موجودیت» اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972782/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DB%B3%DB%B6-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7