مطالعات جدید: از هر ۵ کودک در کره شمالی یک نفر دچار سوتغذیه است


تهران- ایرنا – براساس آخرین مطالعات بهداشت جهانی در کره شمالی تقریبا یک کودک زیر ۵ سال از هر ۵ نفر از سوتغذیه رنج می برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125137/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%DB%B5-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA