مقابله ژاپن با اعتیاد به بازی‌های ویدئویی


تهران- ایرنا- ژاپن برای مدت طولانی مترادف با بازی های ویدئویی بوده، اما برخی از کارشناسان و والدین نگران هستند که مشکل رو به رشد اعتیاد به این بازی‌ها برطرف نشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973785/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C