مقام آمریکایی: مسیر گفت‌وگوها با چین مبهم است


تهران- ایرنا- کورت کمپبل هماهنگ‌کننده کاخ سفید در امور منطقه اقیانوس هند و آرام گفت که مسیر گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان ایالات متحده و چین مبهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133833/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA