مقام ویتنامی سفر رییس مجلس کشورش به ایران را موجب تقویت روابط دوکشور دانست


تهران – ایرنا – معاون وزیر خارجه ویتنام ؛ سفر آتی رییس مجلس کشورش به جمهوری اسلامی ایران را موجب تقویت و تحکیم روابط تهران – هانوی دانست .


منبع: https://www.irna.ir/news/85189246/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7