موضع چین در قبال مسئله فلسطین، آمریکا را نا امید کرد
تهران -ایرنا- چاک شومر رئیس اکثریت سنای آمریکا در دیدار امروز خود با شی جینپینگ رئیس جمهوری چین، با ادبیاتی انتقادی گفت که نوع موضع گیری پکن در قبال درگیری های  جاری میان گروه های فلسیطینی و اسرائیل “نا امید کننده” است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85252761/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF