میانجیگری چین در روابط ایران و عربستان، استراتژی آمریکا در خاورمیانه را با شکست مواجه کرد


تهران –ایرنا- کارشناسان چینی همزمان با ورود «محمود عباس» رئیس خودگردان دولت فلسطین به پکن تاکید کردند : اساس استراتژی آمریکا در خاورمیانه استفاده از اتحاد آمریکا، اسرائیل و عربستان برای مقابله با ایران بود که با میانجیگری چین در از سرگیری روابط تهران و ریاض استراتژی ایالات متحده با شکست مواجه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139694/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87