میزان دارایی چین در اوراق بهادار آمریکا به کمترین میزان رسید


تهران- ایرنا – چین میزان دارایی خود در سهم اوراق بهادار آمریکا را به کمترین میزان در ۱۴ ساله اخیر رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200970/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF