نخست وزیر مالزی: بمباران بیمارستان غزه اقدامی جنون آمیز و غیرانسانی بود
تهران – ایرنا – انور ابراهیم نخست وزیر مالزی بمباران بیمارستان “المعمدانی” در نوار غزه را اقدامی جنون آمیز و غیرانسانی توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85262743/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C