نشست چین و کشورهای آسیای مرکزی حُسن همجواری و پیوندهای مردمی را تقویت خواهد کرد


تهران- ایرنا- یک کارشناس قزاقستانی در مصاحبه با خبرگزاری شینهوا اظهار داشت: نشست چین و پنج جمهوری آسیای مرکزی همکاری ها، حسن همجواری، دوستی و پیوندهای مردمی را تقویت خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110384/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C