نگاه به شرق به راهبرد جدی ایران تبدیل شده است


تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:در سال‌های اخیر نگاه به شرق به راهبرد جدی جمهوری اسلامی ایران در منظومه نگاه ژئوپلتیکی و جغرافیایی تبدیل شده است چرا که ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی از مزیت ژئواستراتژیک، ژئو اکونومیک و ژئوپلیتیک بهره‌مند است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194832/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA