واشنگتن پست: ساخت و ساز در سایت نظامی مشکوک چین در امارات ادامه دارد


تهران- ایرنا- روزنامه واشنگتن پست ادعا کرد طبق اسناد افشا شده پنتاگون، سرویس های اطلاعاتی آمریکا دریافته‌اند که باوجود ادعای امارات مبنی بر توقف ساخت و ساز در یک تاسیسات نظامی چینی مستقر در این کشور، چین اقدامات خود را در آن از سر گرفته‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094225/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87