وزیرخارجه جدید ژاپن امیدها برای بهبود روابط با چین را کمرنگ کرد
تهران – ایرنا – «یوکو کامیکاوا» به عنوان اولین وزیر خارجه زن ژاپن در دو دهه اخیر، در نخستین حضور دیپلماتیک خود در سازمان ملل و در طول سفرش در نیویورک، اظهاراتی را بیان کرد که به گفته تحلیلگران این صحبت ها امیدها برای بهبود روابط با چین را کاهش داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236201/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF