پنتاگون: آمریکا و کره جنوبی بر لزوم گسترش توان بازدارندگی توافق کردند


تهران- ایرنا- پس از پایان رزمایش دفاعی مشترک میان کره جنوبی و آمریکا که با هدف بازدارندگی در برابر کره شمالی برگزار شد، دو کشور بر لزوم گسترش توان دفاعی خود تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044054/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82