پکن: محدودیت‌های اتحادیه اروپا عامل کاهش صادرات آن به چین بوده است


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: اعمال محدودیت های اتحادیه اروپا علیه چین سبب شده است که تراز صادرات کشورهای این اتحادیه به چین کاهش بیابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193064/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87