پکن: چین و روسیه چندجانبه گرایی در جهان را تقویت می کنند


تهران- ایرنا – یک مقام ارشد چین به تازگی اعلام کرده است پکن و مسکو در کنار هم و بطور مشترک به ارتقاء چندجانبه گرایی و دموکراسی در روابط بین الملل کمک می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169967/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF