چرا حرکت آسیا به سوی انرژی‌های پاک ضروری است؟
تهران- ایرنا- در گرماگرم مشکلات ناشی از تغییرات آب و هوایی، نوسانات شدید بهای نفت خام سبب شده است تا مساله کاهش وابستگی به نفت در آسیا و توجه به انرژی‌های پاک بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85238079/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA