چین احداث خط لوله تامین گاز از ترکمنستان را سرعت می بخشد


تهران –ایرنا–چین در حال سرعت بخشیدن به فرایند ساخت خط لوله آسیای مرکزی برای تامین گاز از ترکمنستان است که مدت هاست به تاخیر افتاده است؛ در حالی که روسیه در حال پیشبرد خط لوله گاز جدید خود به سیبری است. این تحرکات حاکی از آن است که پکن دیگر نیازهای امنیت انرژی خود را با اولویت های دیپلماتیک تطبیق نمی دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120928/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF