چین از تمایل ونزوئلا برای پیوستن به گروه «بریکس» استقبال کرد


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امورخارجه چین در خصوص ابراز تمایل ونزوئلا برای پیوستن به گروه« بریکس»(پنج قدرت اقتصادی نوظهور جهان) گفت چین همواره از این گروه به عنوان مکانیسمی باز و جامع طرفداری کرده است. پیش از این نیز چین و روسیه از تمایل ایران هم برای عضویت در بریکس حمایت کرده بودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127926/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF