چین: افغانستان صحنه شکست آمریکا بود/ مداخله خارجی همیشه مخرب است


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه چین با اشاره به دومین سالگرد خروج اشغالگران آمریکایی از افغانستان گفت: افغانستان، صحنه شکست نظامی، سیاسی و مبارزه با تروریسم آمریکا بود و بار دیگر ثابت شد مداخله نظامی و نفوذ سیاسی کارساز نخواهد بود و فقط آشفتگی و فاجعه ایجاد می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200568/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8