چین: اقدامات راهزنانه آمریکا فاجعه انسانی در سوریه را تشدید می‌کند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به غارت منابع انرژی سوریه از سوی آمریکا گفت که اقدامات راهزنانه این کشور، بحران انرژی و فاجعه انسانی را در سوریه تشدید می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001977/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF