چین خواستار اقدامات پاکستان برای امنیت شهروندان چینی شد


تهران-ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به حمله ترویستی روز گذشته به خودرو حامل مهندسان چینی در بندر گوادر در جنوبی غربی پاکستان گفت : از پاکستان می خواهیم که اقدامات موثر برای تضمین امنیت اتباع چینی انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198540/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF