چین: درهای حل و فصل سیاسی در اوکراین نباید بسته شود


تهران- ایرنا- “گانگ شوانگ” معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل گفت که درهای دستیابی به یک راه حل سیاسی در اوکراین باید باز بماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149275/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF