چین: مخالف تشدید جنگ فلسطین و اسرائیل هستیم


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن مخالف تشدید جنگ بین فلسطین و اسرائیل است و از دوطرف می خواهیم به این درگیری ها پایان دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85252598/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85