چین نشست گروه ۲۰ در کشمیر هند را تحریم کرد


تهران- ایرنا- دولت چین می گوید در نشست گروه ۲۰ به ریاست هند که قرار است در منطقه مورد مناقشه جامو و کشمیر در اوایل خرداد ماه برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116065/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF