چین: همه طرف‌های درگیر بویژه روسیه و اوکراین،سریع تر مذاکرات صلح را آغاز کنند


تهران-ایرنا – ژانگ جون، نماینده چین در سازمان ملل خواستار برقراری آتش بس میان چین و روسیه و آغاز هرچه سریعتر مذاکرات صلح شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033334/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA