ژاپن در اوکیناوا پناهگاه تخلیه می سازد


تهران- ایرنا – یک منبع آگاه گفت ژاپن برای شهروندان استان اوکیناوا در جنوب این کشور که نزدیک تایوان است ساختن پناهگاه تخلیه را در بحبوحه افزایش تنش های تایوان در دستورکار قرار می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180327/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF