کارخانه کشتی سازی چینی ۱۶ کشتی باربری برای فرانسه می سازد


تهران- ایرنا – کارخانه کشتی سازی دولتی چین توافقنامه همکاری با گروه شرکت سی ام ای سی جی ام فرانسه برای تولید ۱۶ کشتی باربری به ارزش ۲۱ میلیارد یوآن معادل ۳ میلیارد دلار امضا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079845/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B6-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF