کاهش غیرمنتظره تولید ناخالص داخلی در ژاپن
تهران- ایرنا- آمارهای دولت ژاپن حاکی از کاهش غیرمنتظره تولید ناخالص داخلی و ورود این اقتصاد بزرگ به رکود است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85387446/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86