کره جنوبی کرسی شورای امنیت سازمان ملل را بدست آورد


تهران- ایرنا – کره جنوبی در انتخابات عضو غیردائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد کرسی برای مدت ۲ سال پیروز شد تا پایگاه خود را در بدنه این سازمان در برابر مسائل مرتبط به کره شمالی و سایر چالش های امنیتی جهان مستحکم کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132944/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF