کره شمالی هم به منتقدین ماجرای فوکوشیما پیوست
تهران- ایرنا – نماینده کره شمالی در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ژاپن به دلیل رهاسازی پساب مواد رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیما به آب های اقیانوس انتقاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240198/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA