گام‌های بلند و سریع چین در توسعه خودروهای پاک


تهران- ایرنا- سیاست های چین برای توسعه وسایل نقلیه با انرژی نو، با افزایش جایگاه های شارژ خودرو و سیستم تعویض باتری و سلول های خورشیدی گسترش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039726/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9