گام‌های سئول برای افزایش فرزندآوری


تهران – ایرنا – ریاست‌جمهوری کره جنوبی با هدف افزایش نرخ فرزندآوری در این کشور و تقویت روابط بین وزارت‌خانه‌ها در مورد سیاست‌های جمعیتی، روز دوشنبه یک تیم برنامه‌ریزی سیاستی راه اندازی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144850/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C