گام های چین به سمت فناوری ارتباطات نسل ۶


تهران- ایرنا – وزیر صنعت و تکنولوژی اطلاعات چین در نمایشگاه صنعتی گفت این کشور استفاده از فناوری ارتباطات نسل ۵ را تسریع و به سوی تحقیق و توسعه برای فراهم کردن تکنولوژی تلفن همراه نسل ۶ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133407/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DB%B6