گلوبال تایمز: فعالیت های فضایی چین صلح آمیز است


تهران –ایرنا– رویکرد ریاکارانه آمریکا در حوزه فضا و گرایش این کشور به نظامی سازی و تسلیحاتی کردن آن، در تضاد با اهداف روشن و صلح آمیز چین در برنامه های فضایی خود، موضوع سرمقاله امروز تارنمای خبری – تحلیلی گلوبال تایمز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127473/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA