گوکینگ : چین آماده کمک به روند گذار جهانی به انرژی سبز است


تهران- ایرنا- ژانگ گوکینگ معاون نخست وزیر چین جمعه گفت که پکن آماده همکاری با سایر کشورها برای تسریع گذار جهانی به انرژی سبز و تضمین امنیت انرژی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229471/%DA%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA