۲۷ شرکت چینی از فهرست تحریم آمریکا خارج شدند


تهران- ایرنا- وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که ۲۷ شرکت چینی از فهرست تحریم های آمریکا خارج شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212902/%DB%B2%DB%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF